Regulamin konkursu "Uśmiech Mikołaja"

 • 1 Postanowienia ogólne

Konkurs przeprowadzany na stronie internetowej „dentalcare-konkurs.pl”, zwany dalej „konkursem” będzie prowadzony pod nazwą „Uśmiech Mikołaja”. Organizatorem konkursu jest Gabinet stomatologiczny Urszula Włodarek, NIP:6181433058, z siedzibą pod adresem ul. Staszica 29, 62-800 Kalisz, zwany dalej „organizatorem”.

Fundatorami nagród w konkursie Gabinet Stomatologiczny Dental Care Urszula Włodarek

Konkurs jest prowadzony na stronie internetowej „dentalcare-konkurs.pl”.

Konkurs rozpoczyna się z dniem 15 listopada 2021 r. i kończy się dnia 6 grudnia  2021 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 6 grudnia 2021r. za pośrednictwem mediów, strony internetowej organizatora oraz FanPage organizatora w serwisie Facebook.

 

 • 2 Warunki i zasady uczestnictwa

Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej uczestnikiem. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że:

wszelkie przesłane zdjęcia zostały wykonane za zgodą każdego, kogo można zidentyfikować na tym zdjęciu lub zgodą rodzica / opiekuna w przypadku osób nieletnich, osoby te zostały poinformowane, że zdjęcie może zostać zgłoszone do Konkursu i ich zdjęcie może być wykorzystane zgodnie z niniejszym  Regulaminem. Każdy uczestnik może wysłać do 3 zdjęć.. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 • 3 Zasady przeprowadzenia konkursu

 

Przedmiotem konkursu są fotografie, na których Uczestnik konkursu ma na głowie czapkę Świętego Mikołaja. Zdjęcie przesłane do konkursu musi być oryginalną pracą uczestnika. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie. Uczestnik powinien być właścicielem praw autorskich do zgłoszonych zdjęć lub posiadać pisemną zgodę współwłaścicieli praw autorskich na przesłanie prac do konkursu. Wysyłając pracę konkursową uczestnik potwierdza, że jest autorem zdjęć i przyznaje prawo do reprodukcji, publikacji i wystawiania zdjęć na dowolnym nośniku (w tym między innymi ale nie wyłącznie kopie fizyczne, kopie elektroniczne oraz w mediach społecznościowych), aby umożliwić ocenę nagrody przez Komisję Konkursową. Prace konkursowe należy wysłać poprzez stronę internetową www.dentalcare-konkurs.pl  w części dedykowanej konkursowi lub na email info@dentalcare-konkurs.pl. Przy zgłoszeniu pracy do konkursu należy podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do poświadczenia informacji o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz wyrażenia zgodę na przetwarzanie danych osobowych, niezbędną do realizacji konkursu. Dodatkowo uczestnik konkursu proszony jest o przesłanie krótkiego opisu swojej osoby (można podać imię, bez podawania nazwiska),miejsca lub okoliczności zrobienia zdjęcia ( krótką historię) o objętości do 500 znaków.

Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanymi wyżej wymogami tj. zdjęcie Uczestnika konkursu w czapce Świętego Mikołaja. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Przyjmowane są jedynie fotografie w formie elektronicznej. Każdy uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie 3 zdjęcia o formacie nie mniejszym niż 1 Mb i nie większym niż 5 Mb. W Wypadku nadesłania większej ilości zdjęć komisja konkursowa bierze pod uwagę jedynie pierwsze 3 zdjęcia od każdego uczestnika.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 3 najlepsze prace. Autorzy wybranych zdjęć zostają zwycięzcami konkursu. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu

 • 4 Nagroda

Oceny prac konkursowych dokona komisja, powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace i przyzna im nagrody:

I nagroda : Szczoteczka elektryczna Oral B Pro 3500.

II nagroda – Zestaw do  higieny jamy ustnej

III-nagroda- upominek ufundowany przez Gabinety stomatologiczne Dental Care

Nie ma możliwości odbioru ekwiwalentu finansowego nagród.

Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu gabinetu na Facebook-u oraz na stronie www.dentalcare-konkurs.pl. Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska zostaną opublikowane w mediach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

Fundatorami nagród są :Gabinet Stomatologiczny Dental CareUrszula Włodarek

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i nazwisko lub pseudonim) w mediach, na stronie internetowej www.dentalcare-konkurs.pl oraz na swoich kontach w serwisach społecznościowych podczas ogłoszenia wyników konkursu.

 • 6 Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.

Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy i wizerunku.

Uczestnik, bez konieczności dodatkowej opłaty, przyznaje organizatorowi prawo do kopiowania zdjęć konkursowych, publikowania w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach oraz w materiałach reklamowych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez uczestnika w związku z Konkursem, wykorzystaniem zgłoszenia zgodnie z niniejszym regulaminem lub wykorzystaniem dowolnej nagrody.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet stomatologiczny Urszula Włodarek z siedzibą w Kaliszu 62-800, ul. Staszica 29.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Pani/Pana Dane osobowe w postaci danych kontaktowych będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Uśmiech Mikołaja” z Dental Care tj. powiadomienia o wynikach konkursu, ew. powiadomienie o przyznanej nagrodzie oraz w celach marketingowych Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska zostaną opublikowane w mediach. Dane osobowe w postaci wizerunku widocznego na zdjęciach konkursowych będą opublikowane na stronie konkursowej, w mediach społecznościowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Informacje o kategoriach odbiorców danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: – dostawcom usług IT – sponsorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.
 5. Czas przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zgoda została wyrażona.
 6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.