Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

regulamin świat w kawałkach 2023

I. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Gabinet stomatologiczny Urszula Włodarek działający pod marką Dental Care Kalisz.

II. Uczestnicy

Uczestnikiem może być każda osoba dorosła, która ukończyła 18 lat. W konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami lub krewnymi Organizatora i firm powiązanych.

III. Cele konkursu

 1. Promowanie różnorodności świata, podróży , zainteresowania światem w każdym jego aspekcie.
 2. Promowanie Kalisza w różnych miejscach w Polsce. Pobudzanie w kaliszanach świadomości Kalisza, jako ich własnego miasta.

IV. Zasady

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 2.  Wysyłając pracę konkursową uczestnik potwierdza, że jest autorem zdjęć i jednocześnie upoważnia Organizatora konkursu do ich publikacji oraz wykorzystania prac w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach. Autor zdjęć oświadcza, iż uzyskał zgodę osób przedstawionych na zdjęciach na użycie ich wizerunku.
 3. Warunkiem kwalifikacji jest czytelne przedstawienie flagi konkursu edycji 2024 „Świat w kawałkach 2024” . Zdjęcie musi być wykonane poza terenem miasta Kalisza. Flagę otrzymać można w siedzibie Dental Care. Pozostałe miejsca do odbioru flagi będą dostępne na stronie konkursowej www.dentalcare-konkurs.pl Zdjęcia bez tej flagi nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.
 4. Wraz ze zdjęciem, uczestnik konkursu nadsyła krótki opis osoby (można podać imię, bez podawania nazwiska), miejsca lub okoliczności zrobienia zdjęcia ( krótką historię) o objętości do 500 znaków. 
 5. Prace konkursowe nadsyła się poprzez stronę www.dentalcare-konkurs.pl w części dedykowanej konkursowi „Prześlij zdjęcie” lub  na adres email: zdjecia@dentalcare-konkurs.pl Autor powinien podać swoje dane kontaktowe: imię i nazwisko, nr telefonu i adres mailowy oraz opis nadesłanych zdjęć do konkursu.
 6. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz  wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, niezbędną do realizacji konkursu.
 7. Organizator konkursu będzie kwalifikował zdjęcia do opublikowania na stronach konkursowych i w innych miejscach. Komisja konkursowa wybierze trzy najlepsze prace i przyzna im nagrody:
 • 1 miejsce: trzydniowe pobyty dla dwóch osób w apartamencie w Szklarskiej Porębie plus upominek od firmy Paula
 • 2 miejsce: voucher na leczenie stomatologiczne 350pln
 • 3 miejsce: upominki/nagrody ufundowane przez firmę Paula

Dodatkowe nagrody i wyróżnienia przygotuje sponsor konkursu firma Paula.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Nie ma możliwości odbioru ekwiwalentu finansowego nagród.

V. Zasady szczegółowe

 1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym tytułem „Świat w kawałkach 2024”
 2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Przyjmowane są jedynie fotografie w formie elektronicznej.
 3. Każdy uczestnik konkursu dostarcza maksymalnie 3 zdjęć o formacie nie mniejszym niż 1 Mb i nie większym niż 5 Mb. W Wypadku nadesłania większej ilości zdjęć komisja konkursowa bierze pod uwagę jedynie pierwsze 3 zdjęć od każdego uczestnika.
 4. Uwaga: O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek innych osób, uczestnik konkursu oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

VI. Terminy

Konkurs trwa od 1 maja do 15 września 2024r.
Prace należy nadsyłać nie później niż do 15 września. Prace nadesłane później nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

Oceny prac konkursowych dokona komisja, powołana przez Organizatora. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie imprezy Świat w kawałkach w  październiku 2024r. Dokładny termin tego wydarzenia podróżniczego zostanie podany na stronach konkursowych.
Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronach www.dentalcare-konkurs.pl,  profilu na Facebook

Najlepsze prace zostaną opublikowane również w pamiątkowym albumie “Świat w kawałkach 2024”.

Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska zostaną opublikowane w mediach.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego kopiowania zdjęć konkursowych, publikowania w dowolnej formie i na dowolnych nośnikach oraz w materiałach reklamowych. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy i wizerunku. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz niewyłonienia zwycięzcy.

 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( dalej jako RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gabinet stomatologiczny Urszula Włodarek z siedzibą w Kaliszu 62-800, ul. Staszica 29.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe w postaci danych kontaktowych będą przetwarzane w celu realizacji konkursu „Świat w kawałkach Teraz Polska” z Dental Care tj. poinformowanie o terminie spotkania podróżniczego, powiadomienia o wynikach konkursu, ew. powiadomienie o przyznanej nagrodzie oraz w celach marketingowych np. powiadomienie o kolejnej edycji konkursu.
Dane osobowe laureatów konkursu w postaci imienia i nazwiska zostaną opublikowane w mediach.

Dane osobowe w postaci wizerunku widocznego na zdjęciach konkursowych będą opublikowane na stronie konkursowej, w mediach społecznościowych oraz w pamiątkowym albumie.
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6  ust. 1 lit. a RODO.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
– dostawcom usług IT
– sponsorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu.

 1. Czas przechowywania danych osobowych.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu w jakim zgoda została wyrażona.
 2. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania  sprostowania  danych nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.